Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl

 ROK ZAŁOŻENIA 1988     IMZ login...
 odwiedzono 187090 razy  
STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ RADZYMINA
/ z czerwca 1992 roku

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działalności i charakter prawny Towarzystwa


§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Przyjaciół Radzymina, i zwane jest w dalszych postanowieniach Towarzystwem.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest Miasto i Gmina Radzymin. Siedzibą Towarzystwa jest Radzymin.

§ 3

Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, posiadającym osobowość prawną.
Ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych, szczególnie dotyczących miasta i gminy Radzymin.
Swoją działalność opiera na pracy społecznej ogółu członków.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania


§ 4

Celami Towarzystwa są:
- popularyzacja wiedzy o Radzyminie, powiecie, Mazowszu, ich historii, teraźniejszości i przyszłości,
- kształtowanie postaw obywatelskich mieszkańców Radzymina dla twórczej działalności na rzecz zachowania jego przeszłości i dalszego jego rozwoju,
- budzenie inicjatyw społecznych na rzecz miasta i gminy,
- edukacja dzieci i młodzieży na rzecz ich patriotycznego i obywatelskiego wychowania.

§ 5

Cele te Towarzystwo realizuje przez:
- gromadzenie i inwentaryzację pamiątek miasta,
- organizowanie sesji i spotkań poświęconych historii i współczesnym problemom miasta
- organizowanie wystaw, konkursów i plenerów artystycznych, związanych ze sprawami miasta,
- prowadzenie działalności wydawniczej
- włączenie się do działalności na rzecz upiększania miasta i przywrócenia mu treści historycznych,
- ochranianie środowiska naturalnego i zabytków.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
- rzeczywistych
- honorowych

§ 7

Członkiem rzeczywistym Towarzystwa może być osoba pełnoletnia, która uznaje cele Towarzystwa i zobowiązuje się je realizować oraz zostanie przyjęta przez Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 8

Członkostwo honorowe nadaje Zebranie Walne Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu, osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Radzymina.

§ 9

Członkowie rzeczywiści i honorowi Towarzystwa mają prawo:
- wybierać i być wybieranymi do władz Towarzystwa,
- poddawać ocenie działalność Towarzystwa i jego władz, a także wysuwać wobec nich wnioski i postulaty
- uczestniczyć w zebraniach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo.

§ 10

Członkowie rzeczywiści Towarzystwa mają obowiązek:
- brać czynny udział w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
- przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa
opłacać składki członkowskie.
Członkowie honorowi Towarzystwa mają takie same obowiązki jak członkowie rzeczywiści z wyjątkiem opłacania składek członkowskich.

§ 11

l. Członkostwo ustaje na skutek:
- dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
- skreślenia przez Zarząd za zaleganie z opłatami składek członkowskich przez okres l roku, po uprzednim pisemnym upomnieniu,
- wykluczenia za działalność sprzeczną z postanowieniami Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa oraz działania na szkodę Towarzystwa.
Uchwałę o wykluczeniu z Towarzystwa podejmuje Zarząd Towarzystwa.

2. Członkostwo honorowe ustaje w przypadku działalności członka na szkodę miasta i gminy Radzymin oraz na szkodę Towarzystwa. Decyzję podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Towarzystwa.

ROZDZIAŁ IV
Władze Towarzystwa


§ 12

Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna

Kadencja władz Towarzystwa trwa 3 lata, a ich wybór następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków. Uchwały władz Towarzystwa zapadaj zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swe funkcje honorowo.

Walne Zebranie Członków

§ 13

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

§ 14

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
- uchwalanie kierunków działalności Towarzystwa w zakresie merytorycznym i finansowym,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,
- podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
- wybór władz Towarzystwa,
- nadawanie i pozbawianie, na wniosek Zarządu, godności członka honorowego,
- podejmowanie uchwały o wykluczeniu z Towarzystwa,
- uchwalanie wysokości składek członkowskich.

§ 15

Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Towarzystwa.
O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd informuje członków pisemnie co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny wniosek 1/4 członków Towarzystwa.
Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków obradować może wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno się odbyć w terminie 30 dni od złożenia wniosku.
W Walnych Zebraniach Członków uczestniczyć mogą zwykli i honorowi Członkowie Towarzystwa z głosem stanowiącym.

Zarząd

§ 16

Zarząd Towarzystwa składa się z 9 - 11 osób wybranych przez Walne Zebranie. W skład Zarządu wchodzą: prezes, jego zastępca, sekretarz, skarbnik oraz członkowie.

§ 17

Do kompetencji Zarządu należy:
- reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
- kierowanie działalnością Towarzystwa w oparciu o statut i wytyczne Walnego Zebrania,
- opracowywanie rocznych planów działalności Towarzystwa i czuwanie nad ich realizacją,
- zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa.

§ 18

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, wiceprezes lub upoważniony członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 19

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.
Członkowie Komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

§ 20

Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Towarzystwa co najmniej raz w roku, oraz zgłasza Zarządowi wnioski wynikające z kontroli i ("dania wyjaśnień"), składa sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków wraz z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Komisja Rewizyjna wnioskuje do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ V
Przepisy wspólne dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej


§ 21

W wypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji składu Zarządu do liczby 8 i Komisji Rewizyjnej do liczby 2 osób, uzupełnienia składu tych organów dokonuje Walne Zebranie Członków w trybie przewidzianym dla wyborów tych organów.

ROZDZIAŁ VI
Majątek Towarzystwa


§ 22

Majątek Towarzystwa powstaje:
- ze składek członkowskich;
- z darowizn, spadków i zapisów;
- z dochodów z własnej działalności,
- z dochodów z majątku Towarzystwa
- z ofiarności publicznej

§ 23

Do reprezentowania Towarzystwa w sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagany jest udział 2 członków Zarządu, w tym prezesa lub vice-prezesa.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa


§ 24

Uchwałę dotyczącą zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 25

Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności połowy uprawnionych do głosowania. Ostatnie Walne Zebranie Członków określi sposób likwidacji Towarzystwa oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony jego majątek.

* * *
ARTYKUŁY i FELIETONY